Tytuł projektu: Magiczny świat nauki – rozwój w Akademii Happy Kids

 

AKADEMIA HAPPY KIDS Spółka z o.o.
od dnia 01.09.2021 roku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

W RAMACH PROJEKTU:

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ

Tytuł projektu: „Magiczny świat nauki – rozwój w Akademii Happy Kids

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2021 do: 31.08.2023

Numer projektu: RPDS.10.01.03.-02-0010/20

Całkowita wartość projektu: 653 928,75 zł

Kwota dofinansowania: 540 738,75 zł

 

Celem głównym projektu "Magiczny świat nauki - rozwój w Akademii Happy KIds" jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 23 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 12 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, a także 11 dzieci wspomagających edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami, poprzez udział w zajęciach specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne oraz wzrost kompetencji lub kwalifikacji u 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez ich udział w szkoleniach, w okresie od 01.09.2021 roku do 31.08.2023 roku.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia wybranego celu osi priorytetowej poprzez:

 • wsparcie dzieci posiadających orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
 • podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • dzielenie się nowymi metodami nauczania z pozostałymi dziećmi oraz nauczycielami w przedszkolu.
 • zwiększenie wiedzy zarówno u dzieci, jak i nauczycieli w przedszkolu z kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w których wykorzystywane są elementy nauki programowania.

Projekt zakłada rozwój dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi na wczesnym etapie edukacji, poprzez realizację zajęć dodatkowych, które będą zwiększać ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów.

Zakup specjalistycznego wyposażenia wpłynie na podniesienie jakości oferty przedszkolnej i dostosowanie ich do potrzeb dzieci, z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Celem projektu jest również doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli przedszkola Akademia Happy Kids, niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, jak również w zakresie współpracy z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Założeniem projektu "Magiczny świat nauki - rozwój w Akademii Happy Kids" jest wsparcie edukacyjne dzieci, szczególnie dzieci niepełnosprawnych oraz nauczycieli Akademii Happy Kids. Obejmuje działania, które są odpowiedzią na zdiagnozowane zapotrzebowanie i zostały podzielone na cztery grupy:

I - działania związane z realizacją zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia będą odbywać się w małych integracyjnych grupach. Zajęcia dla każdej grupy odbywać się będą dwa razy w tygodniu i trwać będą przez 77 tygodni.

Zajęcia specjalistyczne obejmują:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia terapeutyczno-wychowawcze,
 • zajęcia pedagogiczne,
 • zajęcia psychologiczne

Zajęcia będą trwały od 01.01.2022 – 31.08.2023.

 

II - działania związane z realizacją zajęć dodatkowych, w których uczestniczyć będą dzieci niepełnosprawne - grupy i czas trwania identyczne jak w działaniu I – zajęcia dla każdej grupy odbywać się będą 2 razy w tygodniu.

Zajęcia obejmują dwa moduły zajęć dodatkowych:

 1. "LABORATORIUM NAUKOWCA” –to zajęcia, które będą angażowały szczególnie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności we wszystkich zmysłach. Są to zajęcia, gdzie będą odkrywać świat astronomii, biologii, chemii, fizyki, geografii czy historii.
 2. „KODOWANIE I ROBOTYKA” –zadaniem tych zajęć jest rozwijanie u dzieci z orzeczeniami umiejętności logicznego myślenia, kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenia ich w cyfrowy świat. Zajęcia z robotyki rozbudzają pasję poznawania świata techniki i robotyki. Dzięki tym zajęciom dzieci będą lepiej radziły sobie z codzienną nauką. Dzięki zakupowi takich sprzętów jak: Magiczna ściana, magiczny dywan, roboty Photon EDU, Blue-boty ze stacją dokującą, dzieci wejdą w świat robotyki, inżynierii, matematyki, kodowania.

Ważne jest to, że cały sprzęt zakupiony na potrzeby projektu, będzie mógł być wykorzystywany po jego zakończeniu, dzięki któremu inne dzieci z przedszkola będą mogły skorzystać z wiedzy.

 

III - zakup wyposażenia specjalistycznego - w ramach zadania dokonane zostaną zakupy wyposażenia specjalistycznego - sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju dzieci przedszkolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poszczególne elementy wyposażenia będą przypisane do konkretnego modułu zajęć dodatkowych ("LABORATORIUM NAUKOWCA" oraz "KODOWANIE I ROBOTYKA").

 

IV - działania związane z realizacją dwóch dwudniowych szkoleń (łącznie 4 dni szkoleniowe), których celem jest podwyższanie kwalifikacji nauczycieli pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc pedagogiczną na wczesnym etapie edukacji. Szkolenia obejmują zagadnienia związane pracą z trudnymi dziećmi, jak również z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacji np. doświadczenia. W szkoleniu uczestniczyć będzie 12 nauczycieli zatrudnionych w Akademii Happy Kids.

W działaniach w ramach projektu przestrzegane będą zasady równości szans.

 

 

W ramach projektu pn. „Magiczny świat nauki – rozwój w Akademii Happy Kids” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AJ, Numer projektu: RPDS.10.01.03.-02-0010/20:

Zapraszamy do składania ofert na:

dostarczenie i zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć specjalistycznych oraz dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dzieci z orzeczeniem i bez orzeczenia o niepełnosprawności.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe: Doświadczenia i eksperymenty jako narzędzie uwalniające naturalną ciekawość dzieci

Zapytanie ofertowe

Lista z opisami

Harmonogram zajęć dla dzieci